Terénní pečovatelská služba

 

Posláním pečovatelské služby (terénní forma)je poskytnout sociální službu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, zabezpečit jejich životní potřeby v jejich domácnosti, podporovat a zachovat co největší míru jejich sociálních kontaktů tak, aby jim byl zachován dosavadní životní styl, důstojnost a jedinečný přístup v poskytované podpoře a pomoci. Služba usiluje o to, aby její uživatelé mohli žít ve svém přirozeném prostředí – ve svých domovech i přes svůj zdravotní hadicap. Snahou je zachování důstojnosti a co nejvyšší kvality života klienta doma. Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny i o víkendech, dle individuální domluvy s klientem, služba poskytuje např. pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu (podávání jídla, pomoc při oblékání apod.), pomoc při osobní hygieně (koupel, pomoc na WC), poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákup, praní prádla), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení na různé instituce, k lékaři).

Komu je služba určena

Cílovou skupinou pečovatelské služby tvoří: osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, senioři (zdravotně postižení – dlouhodobě nemocní, kteří se pro svůj zdravotní stav ocitli v nepříznivé sociální situaci a sami ji bez pomoci nezvládnout). Věková struktura cílové skupiny: osoby s mentálním, zdravotním a tělesným postižením od 18 let výše, senioři od 65 let výše.

Komu není služba určena

Důvody pro které lze poskytnutí služby odmítnout:

 1. Osoba, které mají být služby poskytnuty není  z území mikroregionu Novobydžovsko nebo ze správního obvodu Nového Bydžova
 2. Organizace neposkytuje službu o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 3. Organizace nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 4. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Osobám, kterým nelze z výše uvedených důvodů poskytnout sociální službu, jsou poskytnuty informace a kontakty na jiné možné poskytovatele sociálních služeb nebo zdravotnická zařízení. O této skutečnosti je zájemce informován písemně.

Charakteristika poskytovaných služeb

Všechny služby jsou zaměřeny na cílovou skupinu, tj.  seniory, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, kteří k životu potřebují různý stupeň pomoci. Služby jsou tedy zaměřeny na konkrétní individuální potřeby jednotlivých občanů.

 • příprava stravy
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při péči o vlasy a nehty
 • nákupy, pochůzky
 • úklidy
 • praní prádla (prádlo pereme každému klientovi odděleně, prádlo odvezeme i přivezeme)
 • a další

Úklid se provádí periodicky dle vzájemné domluvy (nikoli nárazově), jedná se o úklid těch místností, které klient fakticky obývá. Nejedná se o úklid celého domu – v případě těchto potřeb odkazujeme na úklidovou firmu. Podle možnosti zajistíme i dohled nad dospělým občanem, tuto službu využívají klienti při zhoršení zdravotního stavu, na přání rodiny a se souhlasem klienta tak, aby nedošlo k poškození klienta zůstane-li doma sám.

Všechny služby jsou poskytován individuálně dle potřeb a přání klientů a možností pečovatelské služby. Četnost služeb a počet úkonů se provádí dle přání klienta a možností, které je pečovatelská služba schopna zajistit.

Pozor! Pečovatelská služba nemá zdravotnický personál, nezajišťujeme rehabilitační cvičení! Odkazujeme na domácí zdravotní péči, popř. rehabilitační zařízení ve zdravotnickém zařízení!

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Provozní doba

 • Služba je poskytována pondělí – pátek v době od 6:30 – 18:00 hod, sobota – neděle od 6:30 – 12:00 hod, nebo dle individuální domluvy
 • O státních svátcích a víkendech jsou klientům poskytovány pouze činnosti, spojené se sebeobsluhou, tj. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla, dohled nad lékovým režimem
 • Teplé obědy v termonosičích jsou rozváženy denně mimo víkendů pouze v rámci Nového Bydžova, do obcí obědy z kapacitních důvodů nezavážíme
 • Víkend možno zajistit dle domluvy
 • Kapacita zařízení je 90 klientů denně

Pečovatelská služba je poskytována

 1. na základě žádosti v rozsahu odpovídajícím sociálním potřebám klienta – sociální šetření
 2. s respektem ke zdravotnímu postižení klienta
 3. s respektem k sexuální orientaci klienta
 4. bez ohledu na barvu pleti, politickou příslušnost, náboženské vyznání klienta
 5. s respektem ke klientovým nárokům a přáním, týkající se vlastního sociálního prostředí
 6. společnými silami nastavíme službu dle Vašich potřeb

Dokumenty ke stažení

 Ceník úkonů.pdf

 Jednání se zájemcem o pečovatelskou službu.pdf

 Smlouva o poskytnutí sociálních služeb.pdf

 Veřejný závazek.pdf

Podmínky dovážky obědů.pdf

Pravidla poskytování terénní pečovatelské služby

Doporučené ybavení domácnosti pro zajištění péče v terénu