Centrum denních služeb

Centrum denních služeb je ambulantní typ sociální služby, kdy občan dochází, nebo je dopravován do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Cílem této služby je pomoci rodinám s péčí o jejího člena a tím umožnit co nejdelší pobyt v domácím prostředí.

Cíl služby

Klient:

 • kterému umožníme plnění individuálních potřeb, a tím zachovat stávající kvalitu života – životního stylu
 • který má možnost setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí domova
 • kterému nevytváříme závislost na sociální službě a individuálním přístupem pomáháme zvládnout převážnou část běžných úkonů

Komu je služba určena

Posláním centra denních služeb (ambulantní forma) je podpora klientů v aktivním způsobu života, upevňovat a obnovovat potřebné sebeobslužné a mentální schopnosti, začleňovat je do místní komunity vrstevníků a umožnit rodinným příslušníkům potřebný čas k regeneraci či klidné práci. Centrum denních služeb nezajišťuje ubytování. Služba je poskytována mladým dospělým (19 – 26 let), dospělým (27 – 64 let), mladším seniorům (65 – 80 let), starším seniorům (nad 80 let).

Působnost služby

Poskytujeme pečovatelskou službu na území města Nový Bydžov a v obcích Vinary, Starý Bydžov, Skřivany, Sloupno, Měník, Humburky, Nepolisy, Zadražany, Zachrašťany, Lužen n/C, Nová Skřeněř, Stará Skřeněř, Humburky, Prasek, Měník, Barchov.

Zásady poskytovaných služeb

 • Respektujeme individuální potřeby klienta a na jejich základě plánujeme způsob a rozsah péče.
 • Umožňujeme klientům spolurozhodovat a uplatňovat vlastní vůli. Pokud si pro něho rodina přeje něco jiného, než si přeje klient sám, respektujeme přání klienta.
 • Ke všem klientům přistupujeme rovně, bez ohledu na jejich víru a přesvědčení, bez ohledu na jejich minulost, bez ohledu na jejich finanční situaci, bez ohledu na společenské prostředí, ze kterého k nám přišli.
 • Chráníme základní lidská práva klientů, především právo na lidskou důstojnost a právo na soukromí.

Komu není služba určena

Služba není vhodná pro klienty, kteří mají svoji pohyblivost omezenou tak, že nejsou schopni dojít od auta do prostor denního centra, od stolu na WC apod..

Důvody vylučující poskytnutí služby vychází z ustanovení § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jedná se o následující důvody: denní centrum neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá, nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služeb  (14 klientů denně), osobě, které mají být poskytnuty služby není z regionu Nový Bydžov

 • Poskytování stravy (snídaně oběd, svačina)
 • Služby osobní hygieny
 • Denní aktivizační programy k udržení motorických a psychických schopností, posílení soběstačnosti (četba, ruční práce, sledování TV či videa, tréninky paměti, zdravotní tělocvik, procházky apod.)
 • Relaxace, odpočinek na lůžku
 • Další úkony pečovatelské služby dle dohody

Do denního stacionáře – domovinky potřebujete

 • přezůvky
 • pohodlné oblečení
 • léky
 • věci osobní potřeby (pleny apod..)

Služba obsahuje tyto základní činnosti

 • a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • e) sociálně terapeutické činnosti
 • f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

Provozní doba

 • 7:00 – 15:30 hodin
 • Dopravu do denního centra – domovinky zajišťuje organizace
 • kapacita zařízení je 14 klientů

Podmínky poskytnutí služby

Viz bod „komu je služba určena„. Služba je poskytována pouze na základě písemně uzavřené „Smlouvy o poskytování sociální služby“


Dokumenty ke stažení

Ceník úkonů

 Jednání se zájemcem o službu

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb

Veřejný závazek

Vnitřní pravidla poskytování Centra denních služeb